Syftet med Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev är att sprida nätverkets arbete samt informera om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverkets ska samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor, utifrån önskemål. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. År 2020 påbörjade vi en stor satsning i frågor kring barnkonventionen och barnrätt. 

Länets samtliga tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet! 



Nybro stärker barns rättigheter!

Nybro kommun har antagit en handlingsplan för att stärka barns rättigheter i kommunen. Handlingsplanen utgår ifrån barnkonventionen och inför framtagandet av åtgärder gjordes en kartläggning i kommunen. I arbetsgruppen har personer från förvaltningarna Lärande och Kultur, Individ och familj och Kommun-styrelseförvaltningen ingått.

Handlingsplanen har åtgärder som är indelade i följande områden:

  • Styrning, ledning och organisation
  • Kunskap och medvetenhet
  • Information och kommunikation
  • Delaktighet och inflytande

Nu påbörjas arbetet med att genomföra åtgärderna, som gäller hela kommunorganisationen. En årlig uppföljning kommer göras för att säkerställa att de är på rätt väg.



Nationell fördjupningsutbildning:  Arbetet med barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken.

Inbjudan till nationell fördjupningsutbildning med workshop 23 april 2021 kring: Arbetet med barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken

Länsstyrelserna bjuder in till en nationell fördjupningsutbildning med fokus på HUR föräldraskapsstödet kan utformas utifrån barnets rättigheter.

Digital kostnadsfri utbildning. Vid stort intresse kommer länsstyrelserna att förbehålla sig rätten att prioritera deltagande från verksamheter med fler anmälda. Anmälan senast 9 april.



Region Kronoberg har kommit ut med filmer kring barnets rättigheter inom hälso-och sjukvården.

Barnkonventionen och patientlagen skapar en grund för barnets rättigheter inom hälso-och sjukvård samt tandvård. Dessa filmer ger en grund för barnrättsperspektivet utifrån barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Till varje film finns reflektionsfrågor som är lämpliga att diskutera för att fördjupa kunskapen om verksamhetens barnrättsansvar. 


Lite gott från Växjökonferensen 2021

 

Christian Rück, Professor i psykiatri, Karolinska institutet.

Vill att vi ska sluta använda oss av begreppet psykisk ohälsa för det bidrar inte till att vi mår bättre!  Bok: Olyckliga i paradiset

De senaste hundra åren har vi fått ökad livslängd, mer frihet och ökad jämställdhet och välfärd. Samtidigt ligger psykiatriska diagnoser bakom hälften av alla sjukskrivningar och mer än en miljon svenskar tar antidepressiva läkemedel.

Han menar att vi måste acceptera visst lidande och tycker att vi ska bli bättre på att skilja mellan själens skrubbsår och själens benbrott.  

 

Nina Rung, Kriminolog, genusvetare och föreläsare. Skolan har ett tydligt jämställdhetsuppdrag – vad händer när vi inte lever upp till det?  Fler barn i varje klass utsätts för sexuella övergrepp, våld och försummelse. Tystnad och okunskap riskerar att våld och försummelse mot barn osynliggörs och därför måste vi prata om det!

Länkar:  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakaserier och kränkningar.

Enkelt och lätthanterligt material för vuxna för att på ett lätt sätt närma sig svåra frågor Elevkonventionen

 


Annat spännande som sker i landet!

Region Värmland har skapat en webbtjänst som ökar tillgängligheten till vård för unga med lindrig psykisk ohälsa. Webbtjänsten ger unga en enkel och lättillgänglig ingång till Första linjen unga och hjälper dem att på ett bekvämt sätt fomulera sina bekymmer så att Första linjen snabbt och säkert kan erbjuda det stöd den unga behöver. 

Webbsida: hurmardu.nu


Barnrättsarbete

Myndigheten för delaktighet har samlat information och verktyg för arbetet med ett hållbart och inkluderande barnrättsarbete. 


I år så är det LUPP år!

Nu börjar arbetet med årets Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och senare under oktober/november månad så genomförs enkäten hos åk 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet i länet. 

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga, därför är ungdomsenkäten ett viktigt verktyg i vårt regionala barn-och ungdomsarbete. 

Lupp ska användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokal

Mer information finns på Mucf:s hemsida!



Frågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Claudia Kjellstrand




Sent with Get a Newsletter