Nyhetsbrev med senaste nytt från Mellankommunal Kustzonsplanering.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Börja prenumerera? Klicka här.
Avsluta prenumeration? Klicka här.

NYHETSBREV 4 JUNI 2018


Välkomna till sommarens nyhetsbrev!

Detta är det fjärde nyhetsbrevet för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. I detta nummer presenteras flera delresultat inom projektet, så som vision, nya planeringsunderlag och karttjänst. Utöver information om vad som händer i projektet finns också nyheter om vad som pågår inom andra processer som rör havsplanering och tips om aktuella evenemang med marint fokus. 

Nyhetsbrevet ges ut två gånger per år (juni och december).

Läs mer om projektet på: www.grkom.se/kustzonen

 

Trevlig läsning och glad sommar!

 

Susanne Härenstam                                Janna Petersson

Projektledare                                            Delprojektledare

susanne.harenstam@grkom.se             janna.petersson@grkom.se


- DETTA HAR HÄNT I PROJEKTET -

Foto: Susanne Härenstam

Kort resumé av vinterns och vårens arbete

De nya planeringsunderlag som konsulten Ramböll tagit fram inom projektet har blivit klara och ligger nu på projektets hemsida. För mer information se rubriken Nytt planeringsunderlag färdigt.

Ett politiskt arbete med att forma en vision för kustzonen har genomförts under vintern och våren. Projektledningen har turnerat runt i alla kommuner som ingår i projektet och träffat politiska församlingar för att ta emot synpunkter på förslaget till vision. För mer information se rubriken Vision som kompass för kustzonsarbetet.

Arbetsgrupperna har skrivit delrapporter och granskat dem sinsemellan och nu pågår justeringar av rapporterna för att slutföra arbetet. För mer information se rubriken Arbetsgruppernas insats under vintern och våren.

En ny arbetsgrupp bildades efter årsskiftet med uppdrag att ta fram den fördjupning av GR:s strukturbild som rör kustzonen och som projektet ska resultera i. För mer information se rubriken Operativa projektgruppen är igång.


Nytt planeringsunderlag färdigt

Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om de nya planeringsunderlag som ska tas fram inom projektet och att uppdraget gick till Ramböll. Arbetet är nu genomfört och resultatet, i form av tre rapporter samt en bilaga, finns att ta del av på projektets hemsida.

Läs mer här: projektets webbsida.


Vision som kompass för kustzonsarbetet

Ett av målen med projektet är att forma en gemensam vision för det fortsatta kustzonsarbetet. De första stegen har nu tagits genom att projektets politiska styrgrupp arbetat fram ett förslag till vision som sedan presenterats för politikerna i alla deltagande kommuner. De politiska församlingarna har samtidigt getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Resultatet blev att visionen godkänts politiskt att användas som kompass för det fortsatta arbetet inom projektet. Ta del av visionen i sin helhet genom att klicka på länken.

 

Läs mer här.

 


Arbetsgruppernas insats under vintern och våren

Foto: Susanne Härenstam

Det har varit en intensiv period för deltagarna i projektets arbetsgrupper. Två heldagsmöten gemensamt för alla grupper har hållits, 29 november 2017 och 7 februari 2018, där fokus legat på konsulten Rambölls uppdrag att ta fram nya planeringsunderlag (se mer under rubriken ”Nytt planeringsunderlag färdigt”). Utöver detta har arbetsgrupperna haft täta möten där de producerat sina respektive delrapporter.

 

Läs mer här.

 


Operativa projektgruppen är igång

En ny arbetsgrupp bildades efter årsskiftet med uppdrag att ta fram den fördjupning av GR:s strukturbild som rör kustzonen och som projektet ska resultera i.

 

Läs mer här.


Nya karttjänsten igång – basen i projektets kunskapsplattform

Sedan senhösten förra året har den nya karttjänsten varit i drift och successivt fyllts på med mer underlag. Under våren har karttjänsten varit till nytta för arbetet med att skriva delrapporter och även internt i kommunerna har den börjat användas. Detta är ett gott resultat för projektets mål om att skapa en kunskapsplattform som kan leva vidare även när projektet har avslutats.

 

Läs mer här.


Mittseminarium 29 maj

Projektet har passerat halvtid och det markerades och firades med ett mittseminarium på Stenungsbaden i Stenungsund, den 29 maj. Förmiddagen bjöd på ett varierat program där bland annat resultaten av projektet så här långt presenterades och Joakim Hermansson från Upplevelsebolaget höll en inspirerande föreläsning, med tesen att värdena i vår kustzon, ur ett besöksnäringsperspektiv, saknar motstycke i världen.

 

Läs mer här.


Strandstädardag 8 augusti under Västerhavsveckan

Havsströmmarna för med sig plast och skräp som hamnat i havet och en del av detta hamnar på våra stränder. Kustzonsprojektets deltagare planerar för en framtida hållbar kust- och havsmiljö. För att göra nytta redan idag väljer vi att anordna en strandstädardag i samband med Västerhavsveckan i augusti. Länk till aktiviteten.

Läs mer här.

 

Datum: 8 augusti

Plats:Särö Västerskog, Kungsbacka kommun

Klockslag: 10-15. Vi träffas vid parkeringen som ligger i anslutning till Särö Västerskog. GPS (WGS84): Lat N 57° 30’ 16" Lon E 11° 56’ 1”

Vill du delta? Anmäl dig till susanne.harenstam@grkom.se senast den 3 augusti.


Nya samverkansprojekt på gång

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och GR har lämnat in en gemensam EU-projektansökan (Interreg Baltic Sea Region) för finansiering av en gemensam ”Regional maritim näringslivsstrategi” för de åtta deltagande kustkommunerna i kustzonsprojektet. Projekttiden är 1 januari 2019 - juni 2021. Beslut om projektet beviljas EU-medel meddelas under hösten, så nu håller vi tummarna för att ansökan ska godkännas.

Fyrbodal och GR:s kustkommuner har lämnat in en gemensam ansökan till Jordbruksverket för finansiering av utredning om lämpliga områden för vattenbruk på land. Vi väntar på besked om ansökan beviljas. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev. 


- PÅ GÅNG I OMVÄRLDEN -

Omvärldsanalys från Maritima klustret

Vid årsskiftet publicerade Maritima klustret i Västsverige sin omvärldsanalys över klustrets sex fokusområden, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel och Maritima operationer - sjöfart och teknik.

Omvärldsanalysen tar sitt avstamp i den kompetens som finns inom Maritima klustret och utgår framförallt från ett regionalt perspektiv.

Läs mer här: Omvärldsanalys från Maritima klustret


SeaGIS 2.0

Nu är karttjänsten SeaGIS 2.0 färdig och lanserad.

Läs mer här.


Slutspurt i samrådet om havsplan för Västerhavet

Foto: Misak Nalbandian

Den 15 februari presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sina förslag till havsplaner för Sverige. En av planerna gäller Västerhavet. Den 13 mars samlades närmare hundra deltagare från kustkommuner, kommunalförbund och regioner för en första djupdykning i planförslaget.

Läs mer här.


KOMMANDE SEMINARIER OCH KONFERENSER


LÄNKAR

www.grkom.se/kustzonen

Om vårt projekt Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

 

www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op

Om arbetet med Blå ÖP i Norra Bohuslän.

 

www.havochvatten.se/havsplanering 

Om havsplanering och det tidiga utkastet till havsplan för Västerhavet.

 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/havsplanering

Om den regionala havsplaneprocessen i Västerhavet.


PRENUMERATION

NÄSTA NYHETSBREV

Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit delaktig i projektet eller förstudien alternativt har anmält att få nyhetsbrevet. Vill du inte ha brevet framöver så avregistrera dig via länken överst i brevet.

Vill du få nyhetsbrevet skickat till din mejladress?

Anmäl dig då till Susanne Härenstam

Nästa nyhetsbrev kommer ut i december 2018. Vill du dela med dig av något? Hör av dig till susanne.harenstam@grkom.se

 

Tidigare nummer av nyhetsbrevet kan du hitta på projektets webbsida.


PROJEKTÄGARE

Projektet drivs av GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och finansieras av de deltagande kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka samt: