Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 2- 2016


Nu blickar vi framåt igen

PelletsFörbundet står nära medlemmen och affären. Det är det unika med vårt förbund. Alla av våra nästan 100 medlemsföretag jobbar med, och är beroende av, att göra affärer varje dag för att få verksamheten att gå ihop. Det betyder att våra medlemmar vet bäst vad som behöver göras för att stärka vårt gemensamma varumärke "Pellets". Utmaningen för att lyckas menar vi ligger i en ökad samverkan för att tillsammans kunna göra vår röst hörd och agera som en bransch.

Ju fler vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka vår vardag har vi. Redan idag tillverkas 80 % av den pellets som används i Sverige av vår medlemsföretag, Många av våra ledande utrustningstillverkare och pelletsinstallatörer är redan medlemmar. Dessutom har vi en nära dialog med andra branschorganisationer och forskningen inom vårt område. Men vi ser naturligtvis gärna att vi blir många fler medlemmar.

Det har gått ett år sedan PiR & PellSam gick samman och bildade PelletsFörbundet. Allt händer inte på en gång, men vi hoppas ändå att du som medlem ser att vi arbetar för dig. Insamlingen av statistik är fortsatt central i vår verksamhet. Vi har en helt ny hemsida, regelbundna nyhetsbrev och inte minst ett antal arbetsgrupper för att skapa affärer. Just nu tittar vi på extra mycket på industrivärme och att via en PF-certifiering kvalitetsmärka våra medlemsföretag.

Vår användning av 1,6 milj ton pellets är delad i tre volymmässigt lika stora delar: villavärme, mellanskalan och de riktigt stora kraftvärmeanläggningarna. Villamarknaden visar nu tecken på att komma tillbaka, efter en nästan 10-årig stagnation. Inte minst gäller det pelletskaminer som nu efterfrågas av allt fler.

Även om låga olje- och elpriser och en senareläggning av koldioxidskatten för tillverkande företag bromsat intresset att konvertera bort oljevärme så görs det en hel del nya installationer inom mellanskalan. Växthus, Bryggerier, Tvätterier, Asfaltsverk och Livsmedelsindustrin är bara några exempel på branscher som nu lönsamt konverterar till pellets. Bland de allra största hittar vi Fortums nät i Stockholm, som levererar nästan 4 TWh biobaserad värme till stockholmarna. Låt vara att allt inte är pellets men det är ändå biomassa i form av flis, pellets, returträ, avfall, biooljor etc. 

Från branschens sida kan vi konstarera att marknadspriset på pellets är fortsatt stabilt, om än med en något sjunkande trend. Just nu anar vi även ett trendbrott när det gäller handel med pellets. Efter sommaren exporterar vi från Sverige mer pellets än vi importerar. Från att vi varit en stor nettoimportör av pellets verkar det som att vi nu, om trenden håller i sig, håller på att bli en nettoexportör av pellets. Importen minskar samtidigt som exporten till framförallt Danmark och Norge ökar.

Sammanfattningsvis betyder detta att vi kan se fram emot ett spännande 2016. Reservera den 13- 14 april för PelletsFöbundets Årsmöte. Denna gång träffas vi i Eskilstuna där vi säkerligen kommer att få två intressanta dagar.

 Lars Göran Harrysson
Ordf. PelletsFörbundet


Pellets åter i fokus 

Trivseleldning och eldning i fastbränslepannor som inte uppfyller utsläppskraven är en återkommande källa till problem. Trots att vi haft miljökrav i vår lagstiftning sedan 1980-talet är fortfarande en majoritet av alla vedpannor som används av teknik som inte klarar kraven. Det är i första hand dessa installationer som orsakar den negativa debatt om hälsoeffekter och förtida dödsfall som återkommande poppar upp. Får vi inte bort den gamla tekniken kommer dessa diskussioner att fortsätta. Moderna pannor och pelletsvärme har mycket små utsläpp och ger dessutom många tilläggsvärden både för den enskilde och samhället som helhet.

Nya och strängare miljö- och verkningsgradskrav kommer att införas senast 2020 när EU:s Ekodesignkrav implementeras i lagstiftningen. Men strängare krav hjälper föga om man inte samtidigt ser till att kraven efterlevs. PelletFörbundet delar uppfattningen kring behovet av att skärpa kraven för småskalig fastbränsleeldning. Men det är inte eldningen i sig som är det stora problemet utan det är bristfällig och omodern utrustning i kombination med olämpligt bränsle och ett felaktigt handhavande som orsakar de flesta problemen.

PelletsFörbundet vill att:

  • Miljökraven i EN 303-5 klass 5 för nyinstallationer införs snarast i BBR
  • Nya krav som begränsar användningen av utrustning som inte uppfyller miljö- och säkerhetskrav införs, samt ett ålderkrav på gammal teknik.
  • Sotningsväsendets befogenhet i samband med brandskyddskontrollen utökas till att även omfatta gällande miljökrav.
  • Samhället inför en skrotningspremie för gammal teknik för att begränsa att gamla produkter kommer ut på andrahandsmarknaden
  • Det genomförs nationella informationsinsatser riktade till villaägare för att öka kunskapen och bidra till ett bättre handhavande

Vi lyfter gärna fram Malmö kommuns nya och strängare policy när det gäller vedeldning, där vi är speciellt glada över att kommunen tydligt markerar att det endast är den gamla dåliga tekniken som regleras. Malmö visar att det redan inom gällande regelverk finns förutsättningar att rätta till många av dagens problem med höga emissionstal utan att för den skull begränsa den moderna fastbränsleeldningen. Läs mer om Malmös tuffare regler för vedeldare här.

Just nu arbetar vi på kansliet tillsammans med en arbetsgrupp på att ta fram kriterier föra att kvalitetsmärka våra medlemsföretag. En PF-certifiering som skall garantera slutanvändaren att han får bra teknik installerad på ett fackmannamässigt sätt. Först ut är att PF-certifiera Pelletsinstallatörer och bygga upp en riksomfattande serviceorganisation. Mer om detta finns att läsa på vår hemsida inom kort.

Till sist vill jag i sammantaget betona att det är viktigt att din pelletseldning är rätt injusterad för att ge slutkunden en trygg uppvärmning. Ett medlemsföretag som tagit fasta på detta är Stockhorvan som i samband med att en ny kund gör sin första pelletbeställning erbjuder en injustering till en kostnad av 750 kr. Mer om hur Stockhorvan marknadsför sig kan du se här. Jag ser gärna att fler av våra medlemmar gör som Stockhorvan.

Bengt- Erik Löfgren
Koordinator Pelletsförbundet


Berätta vad du tycker!  

PelletsFörbundet arbetar med att utveckla pelletseldningen i Sverige, och inte minst för att försöka få behålla de kunder vi har och som använder pellets som uppvärmningskälla. Vi vet att en av de viktigaste parametrarna för att lyckas är att slutkunden känner sig trygg med sin pelletsvärme och att hen lätt kan få hjälp med service och underhåll av sin anläggning.

Vi får allt oftare samtal från kunder som har problem med att få service av sin anläggning då den som installerat har slutat med pellets eller gått i pension. PelletsFörbundet undersöker därför möjligheten att skapa ett riksomfattande servicenät och en certifiering av installatörer och serviceföretag för att vi tillsammans ska utveckla branschen och skapa trygghet för våra kunder.

Vi menar att en Certifiering ger:

  • En trygghet för slutkunden och att den som skall göra jobbet är kvalificerad.
  • En kvalitetsstämpel för installatören/serviceteknikern. Värdeskapande för medlemsföretagen.
  • Fackmannamässigt installerade eldstäder minskar antalet olyckor, bränder så väl som mänskligt lidande och samhälleliga kostnader.
  • En stärkt branschtillhörighet inger respekt och skapar nya affärer för medlemmarna.
  • Visar att branschen är seriös.

Men vi behöver också veta vad du tycker! 

Vi ber dig därför att ta dig tid och besvara frågorna i denna enkät och skicka dem till kanslitet så snart som möjligt. Du får gärna svara anonymt om du vill. 

 

Det går även bra att skicka dem via e-mail till info@pelletsforbundet.se

Ladda ner enkäten här: Underlag för enkät installatörer

Tack så mycket för din hjälp!


Nytt från våra medlemmar och samarbetspartners

Vid Pellets 2016 i Uddevalla presenterade Uddevalla Energi sin nya plletsfabrik i Lillesjö vid ett mycket uppskattat studiebesök. Pelletsproduktionen sker i världens första avfallseldade energikombinat, där man använder överskottsenergi sommartid från avfallsförbränningen till att torka sågspån som sedan pressas till pellets. Därmed flyttas energi från sommar till vinter där den gör mest nytta. 

I augusti startades pelletsfabriken och pelletsproduktionen är igång. Producerad volym pellets per år är 42 000 ton. Leverantör av råvara är norska Moelven. Sågspånet kommer från Dalsland och södra Norge. Volym råvara per år är 200 000 kbm sågspån, hälften gran och hälften tall. Största kund av pellets är Göteborg Energi som köper 60 procent av producerad pellets per år. Göteborg Energi kommer att elda pelletsen i Ryaverket och därmed ersätta kol som bränsle.

Vi säger grattis till Kvänum Energi som fått betyget "MVG" i Kundnöjdhet när supportföretaget TMJ Group genomförde en kundnöjdhetsundersökning inom energibranschen.

I årets undersökning – som var första gången Kvänum Energi deltog – visade det sig att man har Sveriges näst nöjdaste elkunder bland ett fyrtiotal företag som deltar i enkäten. Vi håller med om att ett så bra nöjdhetsindex redan vid första mätningen är något att vara stolt över.

Hjo Värmeteknik presenter en ny samarbetspartner
från Estland, BioMobitek som levererar färdiga modullösningar med pannrum & bränsleförråd i effektområdet 150-999 kW. 

Pannan har rörliga roster, perfekt för tuffare bränsle, Arbetar i effektområdet 10-110% av märkeffekten, automatisk askutmatning, GPS för övervakning och fjärrstyrning. Verkningsgrad upp till 97%, Installation på plats tar 24 timmar då anläggningen är prefabricerad. Mer om Hjo Värmeteknik här.

 

Loarp Energi expanderar verksamheten och nyanställer. På hemsidan hälsas ett varmt välkommen till nye medarbetaren och chauffören Martin Nilsson som kommer att köra företagets nyinköpta bulkbil med Loarp Pellets.

Från Svebios bioenergiblogg vill jag denna vecka lyfta fram Kjell Andersssons "Vardagens värmehjältar" som på ett förtjänstfullt sätt uppmärksammar de människor som gett oss 500 värmeverk som eldas med biobränslen och ger oss värme i vinterkylan. Det här är vardagens värmehjältar, som sällan eller aldrig uppmärksammas i våra massmedia. De flesta svenskar tar värmen för given, och de vet ofta inte varifrån den kommer.


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här
Se vår nya broschyr:

  Nya Broschyr Här 
Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

Framtidens fjärrvärme
  18-19 februari,
  Stockholm
 
Insight Events Sweden
European Pellets/WSED 
  24- 26 Febr,
  Wels Österrike
  
Läs mer här
Biomass Policies Workshop
  14 March 2016,
  Amsterdam
  
World Bio Markets
Policykonferens Energikommissionen
   7 mars, Stockholm
  
Läs mer här
Argus Biomass 2016
  5-7 April,
  London, Storbritannien

  Argus Biomass
Nordbygg 2016
  5- 8 april, Stockholm

 
Nordbygg
Pelletsförbundets Årsmöte
  13- 14 april, Eskilstuna
  mer info inomkort
Int. Biomass Conference
  11-14 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
 
Läs mer hä
Global Pellet Market Outlook Summit
  11 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
 
Läs mer här
Nordic Baltic Bioenergy
 19-21 apr. Vilnius

 
Baltic Bioenergy
All Energy

  4- 5 may Glasgow
  All Energy
World Bioenergy 2016
  24- 26 maj, Stockholm
 
World Bioenergy
The 7th International Bioenergy Conference and Exhibition
  15- 17 June,
  Prince George BC

  Int. Bioenergy Conference
BIT’s 6th Annual World Congress of Bioenergy
  30jun- 3 juli, KINTEX,
 
BITs- South Korea
Politikerveckan i Almedalen
  3- 10 juli, Visby

  Almedalsveckan


Svenska Nyheter

Sverige överträffar klimatmålen till 2020
Sverige ser ut att klara och överträffa de klimatmål som satts upp till 2020. Det beskedet gav klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) på en pressträff.

Här är alternativen för framtidens elproduktion
Sverige kan välja fyra olika alternativa vägar för att skapa ett fossilfritt kraftsystem. Alla alternativ har ungefär liknande produktionskostnad. Det framgår av en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Beslut om effektskatten dröjer
Vattenfalls krav på slopad effektskatt fick inte något gehör på Energikommissionens möte på torsdagen.-Vi ska först ta fram egna fakta, säger energiminister Ibrahim Baylan till Ny Teknik.

Investerare kan driva övergången till förnybartÖvergången till förnybar energi innebär risker för stora investerare som hittills satsat på fossila bränslen. Men för de som är beredda att tänka om finns också en möjlighet att skaffa nya konkurrensfördelar och driva utvecklingen.

Klimatet mår bäst när skogen avverkas
COP21-avtalet i Paris lyfter fram både den växande och den avverkade skogens nytta i det globala klimatarbetet. Detta ger Sverige som stor skogsnation oanade affärsmöjligheter i en framväxande klimatekonomi. Med en ny generation skogsprodukter på väg kan vi bli ett grönt, innovativt föredöme.

Ola Alterå utreder cirkulär ekonomi i Sverige
Regeringens nytillsatta utredning av hur en cirkulär ekonomi kan utvecklas i Sverige kommer att ledas av Ola Alterå, vd på Sustainable Innovation. Bland annat ska han analysera vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter och vilka eventuella hinder som kan finnas i lagstiftningen.

Därför borde alla tak vara gröna
Kanadensiska Toronto och Basel i Schweiz har något gemensamt: Lagar om att nybyggda hus måste täckas av växter. Fransmännen röstade under 2015 även genom lagen att nybyggda kommersiella byggnader delvis måste täckas av växter eller solpaneler.


Internationella Nyheter

2015 blev ett rekordår för förnybar energi
Nya siffror visar att 2015 var ett rekordår för investeringar i förnybar energi. Enligt en rapport från Bloomberg New Energy Finance uppgick de globala investeringarna i förnyelsebar energi till rekordhöga 329 miljarder dollar förra året

Den gröna ön är inte så grön, utan kraftigt beroende av importerad fossil energi
Irland är ett av de länder som ligger sämst till när det gäller att uppfylla EU-målet för andelen förnybar energi 2020. Målet för den gröna republiken är 16 procent, men 2014 hade man bara nått 8,6 procent. Det betyder att Irland till 91,4 procent var beroende av icke-förnybar energi, och eftersom landet inte har några kärnkraftverk är det i stort sett detsamma som 91,4 procent fossil energi.

Forskare: Människan har avbrutit nästa istid
Enligt forskarna var jorden under den geologiska epoken Holocene nära en istid. Vad som gjorde att istiden inte bröt ut tros vara förindustriella mänskliga aktiviteter som jordbruk, bränder och skogsskövling. Forskarna menar nu att de ökande utsläppen av växthusgaser sannolikt har gjort att nästa istid skjutits upp med åtminstone 100 000 år.

Företagsledare fortsätter förneka klimatförändringar
Företagsledare i Europa fortsätter att förneka klimatförändringarna. Flera vd:ar säger också att inte bryr sig om det förändrade klimatet.


Årssammanfattning 2015:
Årets första lägesrapport för olje-, gas- och kolmarknaderna bjuder på en sammanfattning för 2015. Där kan du bland annat läsa om rörelserna i oljepriset. Läget på olje-, gas- och kolmarknaderna.

Energimarknadsrapport Biobränslen
Energimarknadsrapporten om biobränslemarknaderna täcker både biobränslen för transporter och för el- och värmeproduktion.

Läget på elmarknaden
En gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.


"Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"


Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.s

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.